You are here

Jogi nyilatkozat

 1. BEVEZETÉS

Az AC Marca Hungary Kft. ( 2040 Budaörs, Gyár u. 2. Hrsz: 10342/24; cégjegyzékszám: 13-09-096353), a továbbiakban szolgáltató, vagy társaság, vagy adatkezelő), mint Adatkezelő, az alábbi kötelező érvényű jogi nyilatkozatot teszi.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a társaság tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az AC Marca Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése van, kérjük, azt jelezze elérhetőségeinken és kollégánk megválaszolja azt.

Az AC Marca Hungary Kft. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az AC Marca Hungary Kft. a hatályos jogszabályokkal összhangban a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) jogszabállyal.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS KÖRE

Az AC Marca Hungary Kft. tevékenységének adatkezelései kifejezetten önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Különös esetekben a megadott adatok egy körének kezelését jogszabály teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük jelenlegi és leendő partnereinket, ügyfeleinket.

Ön (mint a honlap használója) a honlap (www.alex.hu) használata során az alábbi adatkezelésre vonatkozó szabályokat a honlap szolgáltatásainak igénybevételével magára kötelező érvényűnek ismeri el.

Az adatokat kétféle módon gyűjtjük:

 1. A felhasználó által információkéréskor közölt adatok, például elérhetőségi adatok (név, e-mail cím stb.).
 2. Szolgáltatásaink használata során gyűjtött adatok. Arról gyűjtünk adatokat, hogy felhasználóink mely szolgáltatásainkat és miképp használják: például, mikor látogatják egy adott termékünk oldalát, vagy milyen interakcióban használják az oldal tartalmát (adatkezelés célja). Az alábbi adatokat gyűjtjük:


2.1.   Los-adatok: Minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt, a kiszolgálónaplóban automatikusan elmentjük bizonyos adatait. Ezen adatokat egy, a kiszolgálón található, és szabályosan regisztrált fájlba mentjük, ami lehetővé teszi az adatok későbbi feldolgozását abból a célból, hogy kizárólag statisztikai célú mérésekben felhasználhatóak legyenek, és az oldalmegtekintések számáról, a weboldal-látogatások számáról, az oldalak megnyitásának sorrendjéről, az elérési pontokról stb. szóló információkat nyerhessünk ki belőlük.

Ezek az alábbi adatok lehetnek:

 • Részletes információ arról, miként használja (pl. milyen keresőszavakkal éri el) Ön szolgáltatásunkat
 • Az Ön IP-címe (az IP-cím a számítógéphez annak az internetre csatlakozásakor automatikusan rendelt szám),
 • Az Ön által használt eszközről szóló információk, pl. annak hibái, rendszertevékenységei, hardver-beállításai, az Ön által használt böngésző típusa és nyelve, az URL lekérésének dátuma és időpontja.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint a meglátogatott oldal címe. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: 60 nap.

 

 1. Az AC Marca Hungary Kft. ÜGYFÉLKAPCSOLAT-TARTÁSA

Amennyiben fel kívánja venni a Társaságunkkal a kapcsolatot, úgy e tájékoztatóban megadott, és a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a www.alex.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található e-mail küldésre alkalmas űrlap használatával léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az AC Marca Hungary Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

Adatfeldolgozót a társaság nem vesz igénybe.

 

 1. JOGORVOSLAT, ADATBIZTONSÁG, ELÉRHETŐSÉG, EGYEBEK

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: info@marcaceys.hu vagy az AC Marca Hungary Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2. Hrsz: 10342/24)

A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszolunk

Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük.  A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak AC Marca Hungary Kft. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat.

Továbbá a magyar adatvédelmi törvényben biztosított jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.

Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy az AC Marca Hungary Kft. személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére személyes adatait anonimizáljuk, valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor nyújt az AC Marca Hungary Kft. tájékoztatást. Egyes esetekben bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és/vagy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik az adatkezelőt.

Az AC Marca Hungary Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés,
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Elérhetőségeink:

Postai úton: 
AC Marca Hungary Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2. Hrsz: 10342/24)

Elektronikus levélben: info@marcaceys.hu e-mail címen

Az AC Marca Hungary Kft. által végzett e tájékoztatóban meghatározott adatkezelés ügyfélkapcsolati adatkezelésnek minősül, melyről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján nyilvántartást nem vezet.

A GRUPO AC MARCA elkötelezettség

GRUPO AC MARCA ezúton tájékoztatja és határozottan biztosítja felhasználóit afelől, hogy külső cégek semmilyen körülmények között nincsennek feljogosítva a személyes adatok elérésére és hogy bárminemű személyes adat felhasználásához feljogosítás szükséges, a kifejezést, tájékoztatást és egyértelmű hozzájárulást minden esetben jová kell hagyni.

Az optimális felhasználói szolgáltatások elérése érdekében, minden egyes adat kérvényezése ezen a weboldalon keresztül kötelező.. Ha nem minden adat elérhető, GRUPO AC MARCA nem garantálja, hogy a kínált információ és szolgáltatás teljesmértékben meg fog felelni az Ön igényeinek.

GRUPO AC MARCA minden esetben garantálja felhasználói számára a hozzáférés, módosítás, törlés, lekérdezés és ellenvetéshez való jogaik gyakorlását, a meghatározott feltételekkel alkalmazott jogszabályok alapján. Ennek értelmében, a Spanyol Személyes Adatok Védelméről szóló 15/1999 ("PDPA") elfogadott rendelkezés szerint, kifejezett kérésre, valamint személyazonosító igazolvány/útlevél másolatának elküldésével, az alábbi módon gyagkorolhatja jogait:

 • E-Mail: lopd@grupoacmarca.com
 •  Av. Carrilet,293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Spain

 

Hasonlóképpen, a felhasználók bármely általunk kínált szolgáltatásról leiratkozhatnak, amennyiben rákattintanak a "leiratkozás" szóra akármelyik a GRUPO AC MARCA által küldött emailben.

Emellett, GRUPO AC MARCA minden olyan technikai és szervezési intézkedést elfogadott, amely garantálja a biztonságát és integritását a személyes adatok feldolgozásának és azok evlesztésének megakadályozását, megváltoztatását és/vagy egy harmadik fél által való jogosulatlan hozzáférést. 

 

Módosítások

Adatvédelmi politikánk bármikor megváltoztatható. A felhasználók hozzájárulása nélkül, mi nem korlátozhatjuk a jogokat, amelyekhez az adatvédelmi politika értelmében jogosultak. Az oldalon minden módosítást ezen adatvédelmi politikáról közzé teszünk és amennyiben ezen módosítások jelentősek, kötelesek vagyunk egyéb jóllátható módon feltüntetni azokat (mint például, emailben értesítés küldése, ha a módosítás érinti az egyes szolgáltatlásokat). Valamint ezen adatvédelmi politika előző verziója is elérhető, így megtekintheti azokat.